ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

Агепатит С адиагностикеи ахәышәтәреи рзы иҿыцӡоу абжьгарақәа

Амедицинатә персонал азы амҩақәҵага

Агәабзиарахьчараҿы ирефералтәу, иҳәынҭқарратәу егьырҭ апрограммақәагьы рхархәаратә зин

Амедицинатә персонали, еиҭаҵу ауааи, аимактә арегионқәа рҿы инхо ауааԥсыреи ирызку

რეფერალური და ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის უფლება

კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები სამედიცინო პერსონალისა და მოსახლეობისთვის

უახლესი რეკომენდაციები C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების და მკურნალობისათვის

სახელმძღვანელო სამედიცინო პერსონალისათვის

ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან ბავშვთა დაცვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (სოპი)

სახელმძღვანელო ექიმების და სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლებისთვის

ბავშვის ჯანმრთელობის და ადამიანის განვითარების ეროვნული ინსტიტუტის (NICHD) ოქმი: დაკითხვის გზამკვლევის 2014 წლის განახლებული ვერსია

კვლევებით დადასტურებულია, რომ NICHD-ის პროტოკოლის დახმარებით ინტერვიუს ხარისხი საგრძნობლად უმჯობესდება. მსგავსი შედეგი არცერთ სხვა მეთოდს არ მოუტანია.

ბავშვთა დაცვა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში ბავშვთა დაცვის რისკები

ინფექციურმა დაავადებამ, როგორიცაა COVID-19, შეიძლება ჩამოშალოს გარემო, რომელშიც ბავშვები იზრდებიან და ვითარდებიან.

დამაზიანებელი სექსუალური ქცევა ბავშვებსა და ახალგაზრდებში

დოკუმენტი წარმოადგენს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული თეორიების, პრაქტიკის და ინსტრუმენტების მიმოხილვას