ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

საუბრები უსაფრთხოებაზე ბავშვებისა და მშობლებისათვის

პირადი უსაფრთხოების სწავლების დაწყება ადრეული ასაკიდანვე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, საჭირო და შესაძლებელი.

როგორ ვესაუბროთ ბავშვებს პირადი უსაფრთხოების და სექსუალური ძალადობის შესახებ

საუბრის გზამკვლევი მშობლებისა და აღმზრდელებისთვის

Агепатит С адиагностикеи ахәышәтәреи рзы иҿыцӡоу абжьгарақәа

Амедицинатә персонал азы амҩақәҵага

Агәабзиарахьчараҿы ирефералтәу, иҳәынҭқарратәу егьырҭ апрограммақәагьы рхархәаратә зин

Амедицинатә персонали, еиҭаҵу ауааи, аимактә арегионқәа рҿы инхо ауааԥсыреи ирызку

რეფერალური და ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის უფლება

კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები სამედიცინო პერსონალისა და მოსახლეობისთვის

უახლესი რეკომენდაციები C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების და მკურნალობისათვის

სახელმძღვანელო სამედიცინო პერსონალისათვის

ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან ბავშვთა დაცვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები (სოპი)

სახელმძღვანელო ექიმების და სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლებისთვის

ბავშვის ჯანმრთელობის და ადამიანის განვითარების ეროვნული ინსტიტუტის (NICHD) ოქმი: დაკითხვის გზამკვლევის 2014 წლის განახლებული ვერსია

კვლევებით დადასტურებულია, რომ NICHD-ის პროტოკოლის დახმარებით ინტერვიუს ხარისხი საგრძნობლად უმჯობესდება. მსგავსი შედეგი არცერთ სხვა მეთოდს არ მოუტანია.