ბავშვთა დახმარების ხაზი 116 111 | 2 421 422
10 y

გადავლახოთ ბარიერები - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა

საფრანგეთის განვითარების საგენტო (AFD) და ბავშვთა საერთაშორისო კათოლიკური  ბიურო - BICE
ივნისი 2023 - ივლისი 2026 (მიმდინარე)

 პროექტის სახელწოდება: გადავლახოთ ბარიერები - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა

პროექტის დონორი: საფრანგეთის განვითარების საგენტო (AFD), Carigest, Lord Michelhe Hellingley Foundation და ბავშვთა საერთაშორისო კათოლიკური  ბიურო - BICE

პროექტის პარტნიორი: კავშირი „რეა“


პროექტის გეოგრაფიული არეალი:
თბილისი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სამი მუნიციპალიტეტი: ასპინძა, ახალქალაქი და ნინოწმინდა

 

პროექტის ზოგადი მიზანი: ხელი შეუწყოთ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების სრულფასოვან განვითარებას ბავშვის უფლებათა კონვენციის პრინციპების შესაბამისად.

სპეციფიური მიზანი: ქალაქ თბილისსა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების მზრუნველ გარემოში გაზრდისა და მათი სოციალური და პროფესიული ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი 1: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა და მათი ოჯახის წევრებმა იციან მათ მიმართ ძალადობის გაზრდილი რისკის შესახებ და აქვთ წვდომა სათანადო დამხმარე სერვისებზე.

მოსალოდნელი შედეგი 2: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა და ახალგაზრდებმა და მათი ოჯახის წევრებმა შეიძინეს პროფესიული/სახელობო უნარები, რომ მონაწილეობა მიიღონ შემოსავლის მომტან საქმიანობაში და გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია.

მოსალოდნელი შედეგი 3: ბავშვთა დაცვის პროფესიონალებმა და ადგილობრივი თემების ლიდერებმა შეიძინეს ცოდნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე პრევენციისა და ეფექტური რეაგირების კუთხით.